Власні оборотні кошти: приклади і формула розрахунку. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

78

Контроль фінансових показників підприємства є обов’язковим для організації виробничої діяльності найкращим чином. Існує безліч методик оцінки роботи компанії.

Власні оборотні кошти обов’язково піддаються оцінці, для чого найчастіше застосовується коефіцієнт забезпеченості. Цей показник дає зрозуміти керівництву організації, її засновникам та інвесторам, чи достатньо коштів безкоштовних фінансових джерел знаходиться в обороті. Як проводиться оцінка і трактується результат, необхідно вивчити детальніше.

Загальний зміст

Власні оборотні кошти (СОС) є абсолютною величиною. Вони показують, скільки фінансових ресурсів з безкоштовних джерел формування були спрямовані в обіг. Адже позиковий капітал у загальному числі майна компанії не повинен перевищувати визначеного рівня.

Якщо операційна діяльність здійснюється тільки за рахунок платних джерел фінансування, це говорить про неможливості організації в поточному періоді розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

Це, в свою чергу, значно знижує показники ліквідності та фінансової стійкості. Компанія працює в збиток, т. к. в кінці операційного періоду чистий прибуток піде на сплату відсотків за користування капіталом кредиторів. А часом її просто недостатньо для розрахунку по заборгованості.

Тому власні оборотні кошти зобов’язані мати позитивне значення. Якщо цифра негативна, у компанії спостерігається їх нестача.

Розрахунок СОС

Кожне підприємство розраховує абсолютну величину власних ресурсів в обороті. На основі цього показника можна прийти до висновку про структуру балансу, і при необхідності – оптимізувати її. Забезпеченість власними оборотними коштами визначається наступним чином:

СОС = Активи в обороті – Короткострокові пасиви

Спираючись на дані балансу, формула виглядає так:

СОС = с. 1200 – 1500 с.

Це офіційно прийнятий “Методичних положень по оцінці фінансового стану” підхід. Але, виходячи з економічного сенсу структури балансу, ця формула може бути представлена в іншому вигляді:

СОС = Власний капітал + Довгострокові зобов’язання – Необоротні активи.

Згідно балансу, розрахунок має такий вигляд:

СОС = с. 1300 + с. 1530 – с. 1100

Перша формула більш проста для розрахунків, тому найчастіше використовують її. Але щоб вникнути в організацію структури балансу, необхідно зрозуміти суть і другого розрахунку.

Визначення коефіцієнта

Разом з коефіцієнтами платоспроможності (ліквідності) визначається показник забезпеченості власними ресурсами, що перебувають в обороті. На відміну від попереднього аналізу, тут вже розглядаються процентні, або відносні, вирази.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами знаходиться так:

Кос = (Власний капітал – Необоротні активи)/Оборотні активи

По балансу ця методика має такий вигляд:

Кос = (с. 1300 – с. 1100)/ с. 1200

Якщо помножити результат на 100, можна представити його у вигляді відсотків. Негативний результат говорить про неефективну структуру балансу. Власні фінансові джерела повинні бути в такій кількості, щоб покрити повністю необоротні активи та частково забезпечити операційну діяльність.

Тому негативне значення свідчить про нездатність підприємства покрити навіть свої необоротні активи.

Норматив

Нормативне значення для вітчизняних підприємств чітко обумовлено законодавчо. Тому знаходити коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами обов’язково для контролю ефективності роботи компанії. Його значення в нормі вище 0,1.

Якщо в ході проведення аналізу було встановлено, що у компанії цей показник має від’ємне значення, значить, є ряд негативних тенденцій. Першою з них є відсутність власних коштів. Якщо ж вони є, але результат все одно негативний, отже, велика заборгованість перед кредиторами.

Така ситуація свідчить про втрату фінансової стійкості і зниження інвестиційного рейтингу. Тому навіть якщо цього нормативу досягти важко, коефіцієнт власних оборотних коштів повинен бути на необхідному рівні.

Приклад розрахунку

Щоб краще розуміти принцип аналізу власних ресурсів в обороті, необхідно розглянути розрахунок на прикладі.

Забезпеченість власними оборотними коштами перебуває за даними балансу після закінчення операційного періоду.

Наприклад, у підприємства в поточному році власний капітал збільшився з 260 до 280 тис. руб. Необоротні активи також збільшилися з 150 до 170 тис. руб., а оборотні – з 250 до 275 тис. руб. Коефіцієнт на початок періоду дорівнює:

Кос0 = (260 – 150)/250 = 0,44

В кінці звітного періоду показник склав:

Кос1 = (280 – 170):275 = 0,4

Можна прийти до висновку, що коефіцієнт забезпеченості в досліджуваному періоді відповідав нормативу. Це говорить про хорошу фінансової стійкості компанії.

Динаміка

Власні джерела оборотних засобів повинні розглядатися в динаміці. Це дає можливість виявити негативні тенденції ще на ранній стадії їх розвитку. Для цього беруться дані за кілька періодів, що передують звітному.

Для прикладу можна розглянути розраховані вище показники. Для їх порівняння провадиться такий розрахунок:

0,4/0,44 = 0,90

Це говорить про зниження показника в динаміці на 10%. Це негативна тенденція, яка свідчить про збільшення великими темпами платного капіталу, ніж власного. Інвестиційний рейтинг компанії при цьому падає.

Їй необхідно або збільшити кількість власного капіталу, або зменшити кредиторську заборгованість. Це підвищить фінансову стійкість і ліквідність підприємства.

Ознайомившись з таким поняттям, як власні оборотні кошти можливо сказати, що це дуже важливий для оцінки діяльності організації показник. На його основі роблять висновки про фінансової стабільності та ліквідності компанії. Коефіцієнт забезпеченості обороту власними фінансовими джерелами регламентується законодавчо і не повинен бути менше встановленого нормативного значення. Оцінку показника необхідно також виконувати в динаміці. Це розкриває існуючу ситуацію детальніше.

Comments are closed.