Що таке коефіцієнт покриття інвестицій?

Економічний розвиток неможливий без нових проектів, а для їх розробки потрібні інвестиції. Як відомо, вкладення коштів завжди пов’язане з ризиками. Тому для визначення економічної обґрунтованості вкладень розраховується коефіцієнт покриття інвестицій.

Визначення

В інвестиційному процесі період окупності та покриття вкладень є двома важливими показниками. З їх допомогою можна не тільки прийняти зважене рішення, але і розподілити гроші з найбільшою вигодою.

У широкому сенсі коефіцієнт покриття інвестицій (КПІ) включає категорію показників, з допомогою яких можна визначити рівень ліквідності в різних напрямках. Він показує, який відсоток активів фінансується за рахунок власних коштів, а який – довгостроковими позиками. У цьому випадку коефіцієнт розраховують шляхом співвідношення активів до сукупного розміру заборгованості. Цей спосіб дає можливість інвестору оцінити потенційну рентабельність і шанс настання банкрутства.

КПІ також називають показником фінансової стійкості, оскільки він відображає рівень фінансової залежності від зовнішніх джерел коштів. Аналізується коефіцієнт фінансової стійкості/покриття інвестицій спільно з показниками ліквідності і платоспроможності.

Призначення

Перед прийняттям рішення про надання чи отримання позикових коштів потрібно обґрунтувати висновок про те, чи зможе організація забезпечити навантаження по заборгованості і в якому обсязі. Цю інформацію можна отримати, розрахувавши КПІ.

Маючи дані про забезпеченість активів власними коштами, керівництво отримує можливість швидко приймати рішення про зміну методу управління активами та/або про залучення коштів на розширення бізнесу, і навіть попередити можливе банкрутство.

Функції КПІ

Серед великої їх кількості можна виділити кілька основних.

  • Отримання достовірних даних про платоспроможності чи зможе організація своєчасно погашати заборгованість.
  • Визначення показника оборотних активів.
  • Прийняття рішення: за даними коефіцієнта робляться висновки щодо ефективності інвестування.
  • КПІ показує обсяг капіталу, заробленого за певний період (місяць, квартал тощо).
  • Визначення мінімального рівня операційного доходу, необхідного для обслуговування відсотків.
  • Розрахунок необхідної величини надходжень, які знадобляться для покриття боргу протягом року.
  • З допомогою КПІ можна розрахувати, у скільки разів прибуток організації перевищує процентні виплати.
  • Розрахунок постійних фінансових витрат, які можуть бути профінансовані доходом.

Формула

Розрахунок КПІ регламентується стандартами БО. Справа в тому, що формул для розрахунку показника існує кілька. Розглянемо основні з них.

КПІ за активами:

КП = Оборотні активи (ОА) / Поточні зобов’язання (ТО).

До ОА відносяться:

▪ наявні в касі і на рахунках кошти;

▪ дебіторська заборгованість;

▪ загальна вартість запасів;

▪ інші ОА.

До ТО, відносяться:

▪ короткострокові позички;

▪ заборгованість перед держбюджетом;

▪ інші пасиви.

У такому вигляді коефіцієнт покриття інвестицій показує рівень платоспроможності організації. Однак за отриманим значенням не можна прийняти рішення про те, чи достатньо у організації коштів для виплат за зобов’язаннями. До моменту настання строку погашення заборгованості організації будуть потрібні готівкові та безготівкові кошти, а запаси і дебіторська заборгованість є менш ліквідними активами.

КПІ з інвестицій:

КП = Прибуток до оподаткування і сплати відсотків / Процент по позичках.

Трактування результатів представлена в таблиці.

Оптимальне значення Більше 0,9
3-4 Організація може не тільки розрахуватися з боргами, але і сформувати резерв коштів
Більше 4 Організація практично не використовує позики
Менше 1 Підприємство не може розрахуватися за зобов’язаннями
1 Весь отриманий прибуток направляється на погашення боргу

КПІ по заборгованості:

КП = (Операційний прибуток – Операційні витрати) / Заборгованість,

або

КП = Чистий операційний дохід / Загальна сума заборгованості.

Даний коефіцієнт покриття інвестицій дає можливість оцінити реальну можливість компанії сплатити заборгованість за рахунок власних коштів у разі виникнення вимоги погасити борги всім кредиторам.

Коефіцієнт покриття інвестицій по балансу

Якщо у об’єкта вкладень капітал включає в основному позикові кошти, а неліквідні активи, тоді інвестор може відмовитися від вкладень. Визначається цей показник наступним чином:

КП = (Власний капітал + Довгостроковий кредит) / розділ I пасиву.

Коефіцієнт покриття інвестицій (формула балансу) = (стор 1400 + стор. 1530) / стор 1700.

Якщо значення КПІ більше або дорівнює 1, то можна зробити висновок про платоспроможність компанії. Якщо КПІ < 0, то інвестору слід звернути увагу на інші показники фінансової надійності, наприклад, такі як рівень ліквідності.

Нормативні значення коефіцієнта покриття інвестицій представлені в таблиці.

1,5 -2,5 Оптимальне значення КПІ. Воно залежить від сфери діяльності та особливостей галузі
Менше 1 Компанія не зможе погасити короткострокову кредиторську заборгованість за рахунок оборотних активів і чистого доходу
Більше 2,5 Нераціональне використання капіталу і збільшення дебіторської заборгованості. При збереженні такої тенденції настане зниження темпів оборотності капіталу

Висновок

Приймаючи рішення про інвестування коштів, слід звертати увагу не тільки на показники покриття інвестицій, але також і на значення ліквідності, платоспроможності та рентабельності. Тільки після проведення такого комплексного аналізу можна робити висновок про інвестування коштів в організацію.