Що таке агрегований баланс? Приклади

38

Для аналізу фінансового стану організації використовуються дані бухгалтерської звітності, зокрема балансу. З метою спрощення процесів підрахунку однакові за економічним змістом статті об’єднуються в одну. Агрегований баланс легше читати і аналізувати.

Сутність

Агрегований баланс підприємства дозволяє визначити елементи, які характеризують стан фірми. За своєю формою він нагадує звіти, які використовуються в міжнародній практиці. Коректно об’єднаний баланс – це запорука якісного фінансового аналізу. Статті звіту можна використовувати для розрахунку показників ліквідності, оборотності, стійкості і т. д.

Коли складається агрегований баланс, основні розділи зберігаються (НМА, ОС, СК, Позиковий капітал), але в межах кожного з них відбуваються перетворення. Рядки активів групуються за принципом ліквідності (здатності швидко перетворюватися у грошові кошти), пасивів – за терміном погашення. Чіткої інструкції про те, як складається агрегований бухгалтерський баланс, не існує. Головне правило – дотримуватися принципу економічної обґрунтованості.

Постійні активи

До складу II розділу балансу включена дебіторська заборгованість (ДЗ) перед контрагентами з терміном погашення більше 12 місяців. У російської практиці сюди часто включають суми, що підлягають списанню. З економічної точки зору це неправильно. Даний розділ повинен містити активи з періодом обігу до одного року, а “Довгострокову дебіторську заборгованість слід відображати у розділі І балансу.

Поточні активи

В залежності від сфери діяльності організації, в агрегованому балансі слід винести окремим рядком “запасообразующую” частину МШП. Фірми, які займаються виготовленням, на цьому рахунку можуть відображати витрати на рекламну літературу і брошури. Ці елементи утворюють запаси, витрати на створення яких поступово списуються на собівартість. Такі суми варто віднести на витрати майбутніх періодів.

Агрегований аналітичний баланс повинен містити статті, які відображають умови взаємовідносин з покупцями. Варто виділити суми, на величину яких підприємство може вплинути. У складі “Дебіторської заборгованості” повинні бути такі статті: “Товари”, “Покупці”, “Векселя до сплати”, “Заборгованість товариств” (короткострокова – до 12 місяців). Заборгованість акціонерів по внескам до КК виключається з активів. На цю ж величину зменшується СК (I розділ пасиву). Після такого коригування можна розрахувати реальну величину капіталу.

Фінансова криза РЦБ 1998 і 2009 років показав, що віднесення короткострокових фінвкладень до найбільш ліквідних активів не завжди виправдано. Експерти самостійно вирішують в кожній конкретній ситуації, приєднувати статтю «Финвложения» до «Грошових коштів» або розглядати їх окремо.

Власні джерела фінансування

Агрегований баланс включає капітал, сформований внаслідок організаційних змін та господарської діяльності під однією статтею. Зміна вартості устаткування, емісія акцій безпосередньо не впливають на результат виробничої діяльності. У той час як накопичена прибуток збільшує обсяг власних коштів організації.

Стаття “Статутний капітал” балансу включає суму власного та додаткового капіталу за мінусом заборгованості учасників. “Накопичений капітал” формується з коштів всіх фондів, соціальної сфери, резервів, нерозподіленого прибутку, цільових надходжень. З отриманої величини віднімаються витрати минулих років. Якщо організація не накопичує прибуток, то вона зазнає збитків. Негативне значення власних джерел фінансування свідчить про втрату финустойчивости, високої залежності від позикових джерел кредитування. Така ситуація характерна для організацій, які терплять збитки протягом тривалого періоду. Щоб відновити платоспроможність, потрібно залучати цільові надходження, збільшувати нерозподілений прибуток.

Позикові кошти

У даній статті агрегований баланс містить довгострокові і короткострокові зобов’язання. Пасиви з терміном звернення більше 12 місяців і СК складають інвестований капітал, який відображає можливості організації використовувати грошові кошти на тривалий період. Статті пасивів слід об’єднувати в такі групи: “Кредити”, “Аванси”, “Розрахунки з бюджетом і фондами”, “Розрахунки за заробітною платою” і “Інші”. При такому групуванні подальший аналіз агрегованого балансу дозволить визначити умови взаємовідносин організація з учасниками виробничого процесу.

Стаття “Кредиторська заборгованість” включає такі елементи: “Постачальники”, “Векселі до сплати”, “Заборгованість перед товариствами”. Стаття “Розрахунки з бюджетом” має відображати суму коштів, що підлягають сплаті в бюджет і фонди.

Агрегований баланс: приклад

Що ж, теорію ми обговорили. Тепер давайте розглянемо, як це виглядає на практиці. Для більшої наочності будемо використовувати таблицю.

Стаття Коди рядків із звичайного балансу
АКТИВ
Постійні активи:
НМА 110
ОС 120+135
Капволожения 130
Довгострокові финвложения 140
Інші НМА 150
ДЗ з терміном погашення більш 12 місяців 230
РАЗОМ постійні активи 190+230
Поточні активи
НЗВ 213
Аванси постачальникам 245
Запаси та МШП 211
Готова продукція 214
ДЗ з терміном погашення менше 1 року 215+[241:243]
Грошові кошти 250+260
Інші поточні активи [212:220]+246+270
РАЗОМ поточні активи 290-244-230
БАЛАНС АКТИВИ 300-244
ПАСИВИ
Власні кошти:
КК 410+420+244
Накопичений капітал [430:475]
Разом власні кошти 490-244
Позикові кошти
Довгострокові зобов’язання 590
Короткострокові кредити 610
КЗ 621+622+623
Аванси покупців 627
Розрахунки з бюджетом та фондами 625+626
Розрахунки по зарплаті 624
Інші пасиви [628;660]
Поточні пасиви 690
Разом позикові кошти 590+690
БАЛАНС ПАСИВИ 700-244

Особливості

Залежно від сфери діяльності, в агрегований баланс організації можуть бути внесені додаткові статті. Організаціям будівельної галузі слід розшифровувати «НЗВ» за термінами здачі об’єктів. Квартири можуть бути продані до їх введення в експлуатацію за ринковою вартістю. Це дозволяє розглядати їх як оборотний актив.

Лізинговим компаніям варто розшифровувати “Кредиторську заборгованість”. Отримані аванси можуть бути прирівняні до власного капіталу. Необхідно провести аналіз об’єктів на предмет прострочення виконання платежів.

Підприємствам військово-промислового комплексу слід відкоригувати статтю «НЗВ» в залежності від тривалості виробничого процесу. Аванси замовників можуть бути віднесені до інших пасивів.

Подібну форму звітності часто запитують банки при аналізі фінансового стану клієнта. Вони також можуть додавати в баланс статті, які характеризують діяльність організацій тієї чи іншої сфери економіки.

Comments are closed.