Зовнішні та внутрішні користувачі фінансової звітності

3

Будь-який суб’єкт економічної діяльності має фінансову звітність. У ній міститься інформація про залишки і рух, виражена в грошових одиницях. Головними показниками вважаються: оборот всіх засобів, наявних на балансі, і результати діяльності, зафіксовані на певну дату.

Основною метою складання подібних документів є надання інформації, з якою можуть ознайомитися користувачі фінансової звітності. Цінність даних полягає в їх точності і достовірності, а будь-яке спотворення може свідчити про спроби шахрайства.

Що таке фінансова звітність

Документи, які фіксують підсумкові показники економічної діяльності підприємства, складаються на підставі даних постійного обліку. Користувачі фінансової звітності можуть побачити в них повну інформацію за певний період:

 • про суми доходів і витрат;
 • про обороти грошових коштів;
 • про виплати власникам і зроблених ними вкладів;
 • про стан фінансів на кінець звітної дати.

У підсумкових документах все викладається чітко, повно, достовірно і послідовно.

Головними формами фінансової звітності є баланс і звіт про прибутки і збитки. Ці документи мають додатки та пояснення.

Хто належить до внутрішнім користувачам фінансової звітності

Будь-які документи складаються для того, щоб з них черпали інформацію. Цей принцип повною мірою стосується і фінансової звітності. Її користувачі діляться на дві категорії:

 • внутрішні;
 • зовнішні.

Перша група включає в себе досить широке коло осіб. Внутрішні користувачі фінансової звітності – це:

 • управлінський персонал (керівники і спеціалісти економічних служб, фінансові менеджери різних рівнів);
 • власники підприємства (як діючі, так і потенційні);
 • профспілкові представники;
 • юрисконсульти;
 • звичайні співробітники.

Для кожної категорії осіб, потенційно зацікавлених у отриманні інформації, важлива лише її частину.

Чим можуть бути корисні дані фінансової звітності для внутрішніх користувачів

Аспекти, що привертають увагу в документах, дуже різняться. Вони залежать від місця особи в компанії.

 • Головними внутрішніми користувачами фінансової звітності є власники. Саме ці люди ризикують своїми вкладеннями і репутацією при помилковому напрямку роботи підприємства. Їм важливо бачити, яка віддача від витрачених коштів і зусиль, наскільки великі рівні економічного ризику і можливість матеріальних втрат. Ознайомлення з фінансовою звітністю допомагає власникам оцінити рівень ефективності роботи бухгалтерії, фінансових менеджерів та відділу маркетингу.
 • Рядові співробітники намагаються зрозуміти, достатньо високий прибуток отримує фірма для того, щоб гарантувати конкурентний і постійний дохід. Буде підтримуватися необхідний для цього обсяг діяльності. Не настають зміни в штатному розкладі у вигляді скорочення чисельності працівників.
 • Керівники вищої ланки та керівники економічних служб можуть проаналізувати показники краще всіх. Саме ці користувачі бухгалтерської фінансової звітності складають кістяк підприємства, що визначає максимально ефективне і прибуткове напрямок його діяльності. Ними також визначається потреба в тих чи інших ресурсах. Визначається, чи правильно були прийняті рішення про інвестування. На підставі існуючих показників прогнозуються майбутні показники.
 • Профспілкові діячі цікавляться фінансовою звітністю з метою отримання інформації, що стосується заробітної плати і можливості її підвищення.
 • Юристи оцінюють дані в розрізі відповідності чинному законодавству.

Хто такі зовнішні користувачі фінансової звітності

Однак знайомляться з подібною інформацією не тільки люди, що мають відношення до суб’єкта господарської діяльності зсередини. Існує категорії зовнішніх користувачів, яким також відкритий доступ до отримання інформації фінансової звітності. До них відносяться:

 • ділові партнери;
 • банки;
 • інвестори;
 • суди;
 • органи статистики;
 • представники ЗМІ;
 • контролюючі, контролюючі та правоохоронні органи.

Як зовнішніми користувачами використовується інформація, отримана з фінансової звітності

Інтерес до документів підприємства у сторонніх осіб викликається зовсім не звичайною цікавістю.

 • Користувачі фінансової звітності, що складаються з представників фіскальних служб, які перевіряють, не ухиляється підприємство від сплати належних податків і не занижує їх суми.
 • Правоохоронні органи шукають в документах корупційну складову.
 • Судам дані звітів необхідні для винесення рішень про банкрутство.
 • Органи статистики беруть цифри для складання регіональних і загальнодержавних зведень.
 • Ділових партнерів звітність цікавить в аспекті доцільності укладення контрактів.
 • Потенційні інвестори знайомляться з інформацією для оцінки ризиків і прибутків, пов’язаних з придбанням акцій і вкладенням коштів.
 • Журналістам звітні дані потрібні для підготовки матеріалів щодо розвитку різних галузей економіки і оцінки рівня ділової активності в країні.

Ознайомлення зовнішніх користувачів з показниками фінансової діяльності вигідно самому підприємству. Адже воно приносить додаткові фінансові ресурси.

Як внутрішнім і зовнішнім користувачам зрозуміти, що інформація у звітності навмисно спотворена

Одним з головних вимог до складання підсумкових фінансових документів є їх достовірність. Однак іноді з метою шахрайства працівники фінансових служб підприємства навмисно спотворюють показники. Таким чином, зовнішні і внутрішні користувачі інформації фінансової звітності спеціально вводяться в оману.

Подібне вуалирование може відбуватися шляхом:

 • внесення в структуру балансу змін, які стосуються зобов’язань;
 • неправдивого відображення інформації про пасивах та активах;
 • неправомірного списання заборгованості;
 • завищення відсотка фактично виконаних робіт за довгостроковими договорами;
 • укладання сумнівних контрактів про продаж з умовою;
 • неправомірної капіталізації витрат;
 • віднесення витрат майбутніх періодів або їх приховування на рахунках підконтрольних компаній;
 • дострокового визнання виручки;
 • розрахунків через підставні компанії;
 • підміни дійсних зобов’язань умовними;
 • об’єднання в одній статті балансу сум різнорідного характеру;
 • навмисного допущення арифметичних помилок.

Для того щоб уникнути подібних махінацій з боку фінансових менеджерів, грамотні керівники періодично проводять незалежні аудиторські перевірки. Цей спосіб допомагає убезпечити підприємство від шахрайства співробітників досить ефективно.

Comments are closed.