Професійний стандарт вихователя дошкільної освіти

Професійний стандарт педагога–вихователя є в даний час основним документом в країні. Він створений для полегшення вимог кваліфікаційних характеристик.

Професійний стандарт педагога-вихователя дошкільної освіти сприяє формуванню посадових інструкцій для цієї категорії працівників.

Важливі аспекти

Він дозволяє відсікати додаткові обов’язки, які відволікають педагога від безпосередньої роботи з дітьми. Наприклад, професійний стандарт педагогічної діяльності вихователя не включається складання освітніх програм.

Значимість стандарту

У цьому документі йдеться про те, що він є альтернативою застарілим морально нормам оцінки професійної діяльності.

Професійний стандарт педагога-вихователя дошкільної освіти має розкріпачити сучасного вчителя, дати йому сили і можливості для саморозвитку.

Ідея вдосконалення педагогічних працівників

Автори документа вважають, що стандарт зобов’язаний спонукати педагога до знаходження нестандартних рішень. Подібна якість передбачає розширення простору педагогічної творчості, об’єднання в одному наставника відразу декількох фахівців: тьютора, дефектолога, соціального працівника, психолога.

Професійний стандарт педагога-вихователя є інструментом реалізації нової освітньої стратегії в сучасних умовах, способом підвищення якості виховання. Він сприяє виходу вітчизняного дошкільної освіти на міжнародний рівень.

Професійний стандарт вихователя став базою для формування трудового договору, що містить відносини між роботодавцем і працівником.

Характеристика документа

Він являє собою документ, який визначає межі вимог до кваліфікації педагогічного працівника. Професійний стандарт вихователя передбачає розподіл на рівні, облік специфіки роботи педагога в дошкільних освітніх установах. Він структурує розвиток і виховання дитини, насичений психологічними і педагогічними компетенціями.

Функції стандарту

Виділимо основні призначення аналізованого документа. Професійний стандарт вихователя виконує наступні функції:

 • сприяє подолання технократичного підходу в оцінці вчительської праці;
 • забезпечує зростання відповідальності педагогічного працівника за свої професійні результати;
 • мотивує вчителя на систематичне підвищення кваліфікації.

Сфера застосування

Професійні стандарти вчителів і вихователів використовують при відборі потенційних кандидатів на вакантну посаду, в процесі атестації. Цей документ дозволяє виявляти рівень педагога, допомагати у підвищенні свого досвіду роботи.

Визначення і терміни

Професійний стандарт – вимоги до вихователя, його готовності до діяльності у сфері освіти. Кваліфікація працівника підсумовується з різноманітних професійних компетенцій. Під цим поняттям мається на увазі здатність використовувати вміння, знання, діяти на базі практичного досвіду в процесі рішення загальних педагогічних завдань.

Загальний професійний стандарт вихователя дошкільної освіти передбачає доповнення на регіональному рівні. Під ним мається на увазі документ, який включає додаткові вимоги до кваліфікації педагогічних працівників, дають їм можливість якісно виконувати функціональні обов’язки на конкретній території.

Професійний стандарт соціального вихователя складається з урахуванням ключових вимог: виховання, навчання, розвитку дітей.

Види компетенцій

В аналізованому документі застосовують термін – професійні ІКТ компетентності. Вони припускають застосуванням в рамках вирішення професійних завдань інформаційно-комунікативних технологій.

Аудит – це незалежний, системний, документований процес об’єктивного оцінювання для встановлення рівня виконання висунутих вимог.

Внутрішній аудит здійснюється в рамках організації, а зовнішня експертиза передбачає проведення атестації педагогічних працівників регіональної владою, у функції якої входить сфери освіти.

Зміст документа

Професійний стандарт вихователя, педагога містить вимоги, які ставляться до даної категорії працівників. Педагог зобов’язаний:

 • володіти програмою і предметом;
 • мати вищу педагогічну освіту;
 • вміти складати, проводити, аналізувати заняття і уроки;
 • володіти основними методами, прийомами, формами позаурочної роботи;
 • знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини;
 • використовувати в професійній діяльності критерії оцінки;
 • застосовувати ІКТ.

Професійний стандарт вихователя від 18. 10. 2013 № 544н містить вимоги до виховання. Педагог зобов’язаний:

 • знати і застосовувати методи та форми виховної діяльності, організації походів, екскурсій, експедицій, музейної педагогіки;
 • залучати дітей до процесу виховання і навчання, мотивувати їх навчальну та пізнавальну діяльність;
 • ставити виховні цілі, спрямовані на розвиток дітей;
 • встановлювати правила поведінки в дитячому колективі;
 • надавати допомогу і підтримку учнівським органам самоврядування;
 • шанобливо ставитися до дітей;
 • вести виховну діяльність з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей школярів;
 • працювати з батьками, залучати їх до питань виховання;
 • допомагати дітям вирішувати конфліктні ситуації;
 • підтримувати позитивний настрій і традиції у дошкільному (шкільному) навчальному закладі.

Які ще функції повинен виконувати вихователь в соціальній сфері? Професійний стандарт передбачає готовність надавати адресну допомогу і підтримку дітям разом з іншими фахівцями: психологами, лікарями, логопедами, дефектологами. Сучасний викладач зобов’язаний володіти методиками, що дозволяють йому проводити корекційну та розвивальну роботу, аналізувати зміни, що відбуваються з дитиною. Документ «Професійний стандарт: педагог (педагогічна діяльність), вихователь, вчитель» передбачає:

 • застосування цією категорією працівників психологічних підходів: культурно-історичного, розвиваючого, діяльнісного;
 • розробку і проведення заходів, що сприяють запобіганню різних форм насильства в освітній організації;
 • здійснювати роботу по освітнім програмам програма додаткового, загальної середньої освіти;
 • разом з психологом проводити періодичні моніторинги індивідуальних можливостей дітей, складати їх психолого-педагогічні характеристики.

Згідно з прийнятим документом, педагогічні працівники зобов’язані розвивати навички поведінки підростаючого покоління у Всесвітній павутині, удосконалювати навички полікультурного спілкування, формувати толерантність по відношенню до представників інших національностей.

Професіоналом вважається той викладач, який володіє психолого-педагогічними технологіями, спрямованими на розвиток і виховання наступних категорій:

 • обдарованих дітей;
 • соціально вразливим школярів, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;
 • сиріт;
 • мігрантів;
 • дітей з ОВЗ;
 • учнів з девіантною поведінкою.

Методи оцінки роботи педагога

Проводять підсумкову оцінку професійної діяльності вчителя з результатами, які демонстрував його учнями в рамках перевірочних робіт, підсумкової атестації. Для оцінки відповідності тим вимогам, які висуваються в рамках професійного стандарту до педагогів, допустимо проведення внутрішнього аудиту з аналізом звітів та планів роботи, відвідуванням навчальних занять і позаурочних заходів.

Дані можуть бути отримані і за допомогою інтерв’ю, анкетування, спостереження, записів.

ІКТ компетенції вчителя

Вони передбачають використання педагогом прийомів, правил застосування ІКТ, навички усунення неполадок. Окрему увагу в даній компетенції приділяється в стандарті дотримання техніки безпеки. Сучасний професіонал, що працює в дошкільному закладі (школі) зобов’язаний володіти методами клавіатурної друку, навичками організації та проведення конференцій, семінарів.

Психологічні вимоги до сучасного вчителя (вихователя)

Сучасний учитель повинен бути справжнім громадянином своєї країни, розуміти свою приналежність до суспільства, поважати свободи і права особистості. У своїй роботі вихователь (педагог) керується сукупністю соціальних норм, прийнятих у конкретному суспільстві. Він зобов’язаний знати і використовувати у своїй професійній діяльності особистісні і вікові особливості дітей, створювати умови для розвитку комунікативної компетентності дошкільників (учнів).

У процесі здійснення прямих функціональних обов’язків педагог враховує вікові особливості дітей, застосовуючи в рамках навчального заняття (позаурочного заходу) різні види діяльності, сприяє формуванню цілісної картини світу.

Професійний стандарт вчителя математики та інформатики

Викладач зобов’язаний повною мірою відповідати всім вимогам, що пред’являються до професійного стандарту вчителя, формувати:

 • здатності до формування та вдосконалення логіки;
 • знати основи математичних моделей існуючих процесів і об’єктів, умінь моделювання об’єктів для аналізу їх властивостей.

У математичної та інформаційної діяльності формуються такі вміння і навички:

 • вміння і навички в галузі інформатики та математики;
 • можливості подолання інтелектуальних труднощів, поваги до інтелектуальної діяльності та її результатів.

Робота педагога повинна повною мірою відповідати всім вимогам федеральних освітніх стандартів нового покоління всіх ступенів освіти. Серед тих вимог, які зазначаються у цьому документі, можна відзначити:

 • навички вирішення елементарних математичних завдань, включаючи і нові, що виникають в рамках роботи з класним колективом;
 • розбір завдань олімпіадного характеру.

Вчитель математики та інформатики повинен виконувати завдання існуючих відкритих банків на рівні, який встановлюється з урахуванням його кваліфікації. Відповідно до професійного стандарту, затвердженим для російського вчителя математики, такий фахівець повинен застосовувати в своїй роботі сучасні інформаційні джерела, стежити за оновленнями в математичній області, знайомити з ними своїх вихованців. Також в його обов’язки входить проведення консультацій з складним методичним та математичних питань молодим колег. Справжній професіонал будує логічні ланцюжки, прагне усвідомити і проаналізувати міркування своїх учнів. Педагог заохочує вибір хлопцями нестандартних способів розв’язання завдань підвищеного рівня складності, що стимулює саморозвиток своїх учнів. Він знаходиться у тісному контакті та зв’язки з колегами-предметниками, виконує завдання із суміжних наукових галузей: фізики, хімії, біології, передбачають проведення математичних дій і обчислень.

Разом зі школярами вчитель математики (інформатики) аналізує життєві та навчальні ситуації, де допустимо використання основних математичних інструментів. Він заохочує ініціативу хлопців у придбанні додаткових математичних знань і навичок.

Відповідно до професійного стандарту, викладач математики та інформатики вміло користується прийомами і методами усвідомлення математичного тексту, аналізує дані, отримані в рамках експериментальної діяльності на уроках біології і хімії, а також в рамках громадських навчальних дисциплін.

Які ще вимоги до вчителя даної спрямованості висуває новий професійний стандарт? Серед тих навичок, якими зобов’язаний оволодіти вчитель математики та інформатики, зазначають:

 • малювання від руки на дошці і начерків на папері;
 • використання мультимедійного обладнання;
 • побудова на комп’ютері і вручну об’ємних геометричних фігур і зображень об’єктів;
 • вести індивідуальний і колективний діалог зі школярами в процесі розгляду математичної задачі.

Висновок

Після розпаду Радянського Союзу у вітчизняній освіті тривалий час функціонував хаос і плутанина. Ті освітні програми, якими користувалися у своїй професійній діяльності педагоги. Застаріли за своїм змістовим компонентом, вони не здатні були задовольняти вимогам, що пред’являються суспільством до випускників дитячих садів і освітніх установ середньої ланки.

Певні труднощі виникали у членів атестаційних комісій (експертних груп) і в оцінці результатів професійної діяльності педагогів і вихователів, що є обов’язковою умовою для встановлення даної категорії працівників розміру заробітної плати.

Розробка і впровадження в системи дошкільної і шкільної освіти професійного стандарту педагога (вихователя) дозволило ефективно вирішувати подібні питання, адекватно оцінювати результативність діяльності талановитих вихователів і вчителів.