Звіт про рух грошових коштів: як заповнювати? Форма 4 «Звіт про рух грошових коштів»

0

Звітом про рух коштів називають документ, в якому чітко відображається структура надходження і витрати грошового потоку. Ці дані дозволяють стежити за розвитком підприємства і візуалізувати його майбутній потенціал. Це стає можливим завдяки демонстрації в документі капіталу в трьох напрямках – поточна діяльність, інвестування та вкладення. Далі ми розберемо, як заповнювати звіт про рух грошових коштів.

Загальні відомості

Форма документа була прийнята у 2010 році наказом № 66 Міністерства фінансів. Заповнювати її зобов’язані практично всі підприємства, які здійснюють комерційну діяльність, за винятком:

 • Державних організацій.
 • Страхових товариств.
 • Кредитних компаній.
 • Інформація, занесена в документ, представляє велику значимість як для керівництва підприємства, так і для інших причетних суб’єктів. До них відносяться: співвласники, інвестори, кредитори та інші особи. Аналіз звіту про рух грошових коштів за формою 4 дає можливість детально розглянути переміщення грошових потоків компанії.

  Звіт формується щорічно і подається в органи здійснюють контроль.

  Структура документа

  Весь обсяг інформації в документі ділиться на декілька блоків за видами діяльності:

 • Основна.
 • Інвестиційна.
 • Фінансова.
 • Використання цього методу дозволяє продемонструвати справжню фінансову картину по кожному з напрямів. Відокремлення кожного з них в окремий блок дозволяє виключити ситуацію з приховуванням збитковості по одному з видів діяльності шляхом узагальнення суми загального грошового потоку. Дані напрямки аналізу створюють структуру, з якої згодом формується бланк звіту про рух грошових коштів.

  Основна діяльність

  В цей розділ входять всі дії, що ведуть до отримання доходу від здійснення основної діяльності установи. До неї відносяться:

 • Прибуток і збитки в чистому вигляді, пов’язані з веденням основної течії діяльності.
 • Управлінські витрати.
 • Виплата заробітної плати.
 • Витрати на сплату комісійних, відсотків і податку на отриманий прибуток.
 • Дивіденди у звіті про рух грошових коштів та інше.
 • Інвестиційна діяльність

  Сюди входять всі тривалі операції, що тягнуть за собою отримання вигоди в довгостроковій перспективі. У тому числі приймаються до уваги вкладення в активи за кількома напрямками:

 • Купівля та/або продаж дочірніх компаній.
 • Придбання нерухомості в цілях отримання довгострокової вигоди.
 • Купівля/продаж активів необоротного характеру і засобів для виконання виробничого процесу.
 • Фінансова діяльність

  Ця глава звіту про рух грошових коштів містить інформацію про впливають на зміну обсягу і структури чистого активу підприємства і позикових коштів:

 • Випуск будь-якого виду акцій та викуп у їх власників.
 • Виплачені дивіденди.
 • Дохід від продажу боргів.
 • Розміщену структуру слід розцінювати як приклад звіту про рух грошових коштів. Кожен заклад самостійно описує ступінь деталізації і склад звіту в рамках прийнятої структури. Деякі пункти можуть бути змінені. Будьте уважні!

  Методики створення звіту

  Не знаєте, як заповнювати звіт про рух грошових коштів? У практиці є два види формування детального звіту. Кожен з цих методів створення документа про русі коштів організації та порядок заповнення форми засновані на зазначеній структурі.

  Особливості прямого способу

  Складання звітності передбачає надання інформації про різного роду про надходженнях і витратах, що безпосередньо стосуються виконання основних завдань підприємства. Інформація вилучається з наступних джерел:

 • Інформація про прибутки і збитки організації та балансу.
 • Облікові записи компанії.
 • Перший варіант є найбільш поширеним і простим. Другий у практиці використовується досить рідко із-за своєї складності. Для цього потрібно класифікувати і проаналізувати дуже великий обсяг інформації.

  Процес формування бланка звіту про рух грошових коштів для внутрішньої бухгалтерії є непростим завданням. Крім того, процес ускладнюється обмеженням доступу до певної інформації. Це не дає можливості зацікавленим особам оцінити всі важливі аспекти в повній мірі.

  Недоліком методу можна назвати неможливість простежити зв’язок між змінами загального обсягу наявних коштів і грошового результату за потрібний період.

  Перш ніж вирішити, як заповнювати звіт про рух грошових коштів рекомендується розібратися в нюансах кожного способу. У цього методу можна виділити наступні переваги:

 • Можливість простежити, звідки приходить і куди йде грошовий потік.
 • Хороше розуміння того, наскільки наявні засоби дозволяють покривати поточні зобов’язання.
 • Прив’язка звіту до актуального бюджету надходжень і витрат.
 • Відстеження взаємозв’язку між витратами і доходами.
 • Матеріал, укладений в звіт про рух грошових коштів (приклад можна подивитися на фото нижче), є необхідною для оцінки ліквідності організації в розрізі довгострокового аналізу. Ця можливість відкривається завдяки детальному розгляду руху коштів за трьома основними напрямками.

  Непрямий метод

  Цей метод формування звітності передбачає залучення документації, пов’язаної з основною діяльністю.

  Думаєте над тим, як заповнювати звіт про рух грошових коштів? Принцип побудови звіту непрямим методом є протилежністю попереднього. Робота складається з наступних етапів:

 • Визначення розміру прибутку у чистому вигляді на підставі відповідних документів.
 • Додавання чистого прибутку і витрат, які не впливають на рух коштів.
 • Підсумовування і высчитывание змін витрат за поточними платежами, за винятком розділу «фінансові платежі».
 • Складання і обчислення даних по операціях, пов’язаних з короткостроковими зобов’язаннями, не передбачають виплати відсотків.
 • Відомості, що містяться у звіті, показують:

 • Взаємозв’язок між різними напрямками та видами діяльності компанії.
 • Залежність між обсягом чистого прибутку і оборотного капіталу.
 • Покрокове керівництво наповнення звіту

  У бухгалтерської звітності звіт про рух грошових коштів, як вже було зазначено раніше, прийнято класифікувати всі рухи фінансів на три категорії: нинішні, грошові та інвестиційні. Інформація вноситься на підставі даних балансу в ту підгрупу, до якої кожна певна операція належить.

  Поточні дії

  Частина «грошовий прибуток від поточних операцій» включає в себе дані, які відповідають за надходження і видаток коштів, пов’язані з основним видом діяльності установи. Розберемо звіт про рух грошових коштів порядково:

  Надходження:

  • оплата оренди, ліцензійні платежі, винагороди, комісії та інші зарахування подібного характеру;
  • відсотки за дебіторською заборгованістю клієнтів і споживачів;
  • перепродаж матеріальних вкладень і так далі (у тому числі підсумкове сальдо з податку на додану вартість).

  Розрахунки:

  • заробітна плата працівникам;
  • податок на прибуток;
  • комісія за кредитними і позиковими зобов’язаннями (за винятком тих, що відносяться до вартості інвестиційних активів);
  • інші витрати, безпосередньо пов’язані із здійсненням поточної діяльності установи.

  Сальдо фінансових надходжень від поточної діяльності (прибуток за вирахуванням платежів).

  Прихід за поточними операціями.

  Цей показник у звіті про рух грошових коштів розраховується як результат додавання пунктів з 4111 за 4119.

  • Пункт 4110 – разом надходжень за встановлений проміжок часу.
  • Пункт 4111 – в цю графу вписується загальні нарахування коштів, що надійшли від поточних операцій.

  Відомості беруться з наступних регістрів бухобліку за дебетом:

  • П’ятдесятий – «Каса».
  • П’ятдесят перший – «Розрахункові рахунки».
  • П’ятдесят другий – «Валютні рахунки».
  • П’ятдесят восьмий – «Інвестиції».
  • Сімдесят шостий – «Виплати дебіторам і кредиторам».

  Відображаються ці показники у звіті про рух коштів за мінусом непрямих податків, сум, прийнятих агентами, посередниками, комісіонерами і перерахувань, отриманих у рахунок компенсаційних виплат (комунальні платежі, автотранспортні витрати та багато іншого).

  • Пункт 4112 – оренда, ліцензії, комісії, роялті.
  • Пункт 4113 – перепродаж матеріальних активів.
  • Пункти з 4114 за 4118 є додатковими. У них фінансист може відобразити суми, які неможливо класифікувати чітко. Відтворюються ці показники за тим же принципом, який використовувався в рядку 4111.
  • Пункт 4119 – інші види надходжень від здійснення підприємницької діяльності.

  До них можна віднести наступне:

  • вигода, отримана від придбання/реалізації валюти;
  • позитивний показник сальдо розрахунків з ПДВ;
  • зворотні кошти;
  • відсотки за дебіторської заборгованості від клієнтів і замовників;
  • прибуток від продажу іншого майна, що не має прямого відношення до засобів, розміщених на балансі фірми.

  Ці цифри відображаються аналогічно показникам у рядку 4111. Непрямі податки, отримані підприємством з бюджету (наприклад, відшкодування податку на додану вартість), вписуються в графу «згорнуто».

  Наповнення розділу за поточними платежами

  Ці складові звіту про рух грошових коштів розраховуються як сукупність пунктів з 4121 до 4129. Дані цих термін полягають у круглі дужки.

  • Пункт 4120 – загальні витрати.
  • Пункт 4121 – розрахунок з постачальниками.

  Відомості відображаються у регістрах бухобліку за кредитом наступних рахунків:

  • П’ятдесятий – «Каса».
  • П’ятдесят перший – «Розрахункові рахунки».
  • П’ятдесят другий – «Валютні рахунки».
  • П’ятдесят восьмий – «Інвестиції».
  • Сімдесят шостий – «Виплати дебіторам і кредиторам».

  Відтворювати ці відомості в документації необхідно з утриманням непрямих податків, виплат агентам, комітентам і посередників, а також відшкодування витрат за комунальні платежі і транспорт.

  • Пункт 4122 – перерахування заробітної плати працівникам. Відомості зазначаються за тим же принципом, що і в пункті 4121.
  • Пункт 4123 – відсотки за кредитними і займовым договорами.
  • Пункт 4124 – податок на прибуток.
  • Пункт з 4125 до 4128 – додаткові графи. У цьому місці бухгалтер може вказати значення, які складно типізувати в інші розділи документа. Суми цих оплат вносяться за тим же принципом, що і платежі з постачальниками і підрядчиками, тобто, як зазначено в пункті 4121.
  • Пункт 4129 – сума іншого роду платежів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.

  До них відносяться:

  • збиток від придбання/реалізації валюти;
  • втрати, здобуті при розмін грошових знаків;
  • розрахункове сальдо з податку на додану вартість з від’ємним показником/боргові зобов’язання перед державними органами;
  • виплачені компанією пені, штрафні санкції та інші платежі подібного роду, по контрактах з контрагентами.

  Думаєте, що в цьому блоці порядок складання звіту про рух грошових коштів змінюється? Ні, всі ці цифри відображаються за тією ж аналогією, що й суми оплат постачальникам і підрядникам, тобто як в пункті 4121.

  Розмір непрямого податку, переведеного підприємством до бюджету (наприклад, податок на додану вартість) по даному пункту, відображається в рядку «згорнуто».

  • Пункт 4100 – сальдо грошових надходжень від поточних операцій. Сюди вписується різниця між надходженнями і витратами від основної діяльності. Показник 4110 = пункт 4110 — пункт 4120. При отриманні числа з від’ємним показником його необхідно укласти в круглі дужки.

  Інвестиційний прибуток

  Розмір надходжень від інвестиційних операцій складається з показників, відображених у пунктах з 4211 за 4219 звіту про рух грошових коштів. Розшифровка пункту 4210 позначає загальний прихід.

  • Пункт 4211 – необоротні активи (крім матеріальних вкладень).

  До цього виду парафій відносяться:

  • основні засоби установи;
  • активи нефінансового характеру;
  • серйозні інвестиції в активи необоротного характеру (наприклад, незавершене будівництво);
  • підсумки НДДКР.

  Відомості містяться в регістрах бухобліку за дебетом наступних рахунків: п’ятдесятий – «Каса», п’ятдесят перший – «Розрахункові рахунки», п’ятдесят другий – «Валютні рахунки», п’ятдесят восьмий – «Інвестиції», сімдесят шостий – «Виплати дебіторам і кредиторам».

  Відображати ці дані в документації слід за мінусом непрямих податків, коштів, сплачених агентам, комітентам і посередників, а також відшкодування витрат за комуналку і транспортні витрати.

  • Пункт 4212 – надходження від реалізації часток або акцій в інших компаніях.
  • Пункт 4213 – повернення виданих раніше процентних позик, продажу боргових розписок і облігацій (розмір отриманих відсотків у звіті не фіксується).
  • Пункт 4214 – відсотки за борговим фінансовим вкладенням і подібного роду надходження від пайової участі в інших проектах.
  • Пункт 4219 – інші перерахування, які відносяться до інвестиційної діяльності.

  Платіжні операції по інвестиційним проектам

  Розмір платежів за інвестиційними операціями становлять показники з пункту 4221 за 4229. Всі цифри наводяться в округлих дужках.

  • Пункт 4220 – загальна сума, що має відношення до інвестиційних платежів.
  • Пункт 4221 – купівля, формування, відновлення, вдосконалення або підготовка до використання необоротних активів. Не знаєте, які рахунки в звіті про рух грошових коштів відображаються?

  Відомості заносяться в регістри бухобліку за кредитом наступних рахунків:

  • П’ятдесятий – «Каса».
  • П’ятдесят перший – «Розрахункові рахунки».
  • П’ятдесят другий – «Валютні рахунки».
  • П’ятдесят восьмий – «Інвестиції».
  • Сімдесят шостий – «Виплати дебіторам і кредиторам».

  Відображати ці дані в документації необхідно за вирахуванням непрямих податків, коштів, перерахованих агентів, комітентам і посередників, а також відшкодування витрат за комунальні та транспортні витрати.

  • Пункт 4222 – придбання акцій або часток інших компаній.
  • Пункт 4223 – придбання боргових розписок (право витребування коштів з третіх осіб), видача займовая кредитів іншим особам.
  • Пункт 4224 – сплата відсотків за кредитними зобов’язаннями, що входять в суму інвестиційного активу.
  • Пункт 4229 – інші платежі.

  До них відносяться:

  • податок на дохід з інвестиційних операцій;
  • суми, вкладені в спільну діяльність;
  • інші оплати, що мають стосунок до інвестиційної діяльності.

  Пункт 4200 – сальдо фінансових надходжень від інвестиційних проектів. В цю графу вноситься значення суми, яка виходить після вирахування витрат з надходжень за інвестиційними операціями. Тобто необхідно вказати різницю.

  Думаєте над тим, як перевірити звіт про рух грошових коштів? Сьомий у цьому списку показник перевірити дуже легко: пункт 4200 = пункт 4210 — пункт 4220.

  При отриманні негативного результату значення необхідно взяти в дужки.

  Грошові операції

  У цьому розділі звіту про рух грошових коштів відображаються ті суми, які були отримані завдяки залученню коштів за рахунок фінансування на борговий або пайовій основі. Подібні дії супроводжуються зміною розміру і структури:

 • Матеріального стану підприємства.
 • Позикових коштів компанії.
 • Наповнення розділу за надходженнями

  Загальна сума цього значення виходить шляхом додавання граф з 4311 за 4319.

 • Пункт 4310 – загальний показник.
 • Пункт 4311 – отримання кредитних або позикових коштів.
 • Пункт 4312 – грошові вкладення власників.
 • Пункт 4313 – надходження коштів від випуску акцій або збільшення часток участі.
 • Пункт 4314 – грошовий потік від виданих компанією вексельних паперів, емісії облігацій і боргових розписок.
 • Пункт 4319 – інші надходження.
 • Платежі за грошовими операціями

  Загальна сума розраховується як загальний показник від додавання значень пунктах з 4321 за 4329. Всі дані повинні бути вказані в дужках.

 • Пункт 4320 – загальне значення.
 • Пункт 4321 – виплати власникам за викуп їхніх акцій або часткою компанії, або з причини їх виходу зі складу засновників.
 • Пункт 4322 – дивіденди та інші платежі власникам, пов’язані з розподілом прибутку.
 • Пункт 4323 – погашення/викуп векселів і боргових розписок, виплати по позиках і кредитними договорами.
 • Пункт 4329 – інші платежі, пов’язані з грошовими операціями.
 • Пункт 4300 – сальдо грошових потоків від фінансових операцій. Розраховується за наступною схемою: пункт 4300 = пункт 4310 — пункт 4320. При отриманні результату зі знаком мінус слід поставити круглі дужки.
 • Висновок

  Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів за формою 4, що представляє докладну картину руху коштів, у поєднанні з іншими типами звітності надає істотну роль у розумінні реального положення справ компанії. Інформація, розміщена в документі, дає можливість проаналізувати поточний стан справ, спрогнозувати подальші перспективи і подумати про заходи підвищення ефективності. Вибір методу складання звітності залежить від ступеня доступності необхідних даних.

  Comments are closed.