Внутрішній фінансовий аудит: етапи та завдання

У країнах з розвиненою економікою велику увагу приділяється проведенню зовнішнього аудиту. У нашій країні цього типу перевірки фінансової звітності приділяється поки менше уваги, ніж вона заслуговує. Однак внутрішній фінансовий аудит поступово розвивається. Розробляється його законодавча база, навчаються фахівці.

В даний час в питаннях проведення внутрішнього аудиту немає достатньої кількості наукових і практичних розробок. Проте взаємодія зовнішнього та внутрішнього аудиту невпинно посилюється. Які принципи застосовуються в процесі проведення подібних досліджень, а також основні організаційні питання, слід знати фахівцям різних напрямів.

Суть і призначення

Внутрішній фінансовий аудит являє собою вид діяльності організації, який на основі внутрішньої документації контролює ланки управління і різні сфери діяльності компанії. Його здійснює спеціальний відділ, який працює у складі досліджуваної компанії. Цей тип перевірки необхідний керівництву підприємства, щоб мати можливість вивчити і проаналізувати реальний стан справ в організації.

Отриману в ході дослідження інформацію залежно від форми діяльності підприємства використовують учасники зборів акціонерів, рада директорів, члени виробничого кооперативу, наглядацька рада або виконавчі органи.

Проводячи внутрішній фінансовий контроль та внутрішній фінансовий аудит, керуючі органи мають можливість приймати адекватні рішення про подальший напрямок функціонування компанії. При цьому метою проведення такої перевірки є надання інформації з питань роботи окремих ланок, цехів, дільниць, а також всього підприємства в цілому.

Внутрішній аудит дозволяє отримати достовірну інформацію про існуючі чинники, що стримують зростання і розвиток організації. На основі цих даних керівництво розробляє шляхи покращення роботи підприємства. Також керуючі органи можуть оцінити ефективність діяльності компанії з експертної точки зору. Діяльність внутрішніх аудиторів носить консультаційний характер.

Функції

Проведення внутрішнього фінансового аудиту дозволяє ретельно вивчити особливості функціонування організації. Це необхідно для підвищення якості операцій, які виконує компанія, підвищення показників ефективності роботи організації. Для цього внутрішній аудит виконується відразу в декількох напрямках. Потім отримана в ході дослідження інформація аналізується, і робляться висновки про присутність і можливості усунення стримуючих розвиток факторів.

Внутрішні аудитори перевіряють правильність ведення і відповідність реальним показникам фінансової та бухгалтерської звітності. Також вони оцінюють ефективність контролю відділів, цехів, філій і всіх інших структурних одиниць, що входять у склад організації. Тому проведення внутрішнього аудиту в першу чергу рекомендовано у великих компаніях.

Далі проводиться оцінка ефективності системи управління ризиками, яка застосовується в організації, а також її фінансові результати. Також аудитори вивчають доцільність і економічну вигоду угод, що укладаються керівництвом. Перевіряється виконання норм законодавства при організації діяльності компанії.

На основі проведеної перевірки аудитори дають рекомендації, що дозволяють збільшити ефективність роботи всього підприємства і кожної її структурної одиниці окремо. Можуть проводитися розслідування деяких особливих випадків, наприклад, при встановленні фактів зловживання своїми посадовими обов’язками.

Види внутрішнього аудиту

Внутрішній фінансовий контроль та внутрішній фінансовий аудит можуть здійснюватися у різних напрямках. У зв’язку з цим в їх структуру входить кілька видів.

В розрізі ефективності господарської діяльності проводиться функціональний аудит. Він дозволяє провести оцінку продуктивності кожної складової системи управління. Межфункциональный внутрішній аудит вивчає повноту виконання своїх обов’язків окремих структурних одиниць при їх взаємодії з іншими цехами, дільницями.

Здійснення внутрішнього фінансового контролю та аудиту також може виконуватися в організаційно-технологічному аспекті. Така перевірка дозволяє вивчити роботу окремих управлінських ланок в розрізі доцільності їх підходів і здійснюваних процедур.

При проведенні внутрішнього аудиту також проводиться контроль видів діяльності організації. При цьому досліджуються окремі бізнес-проекти для пошуку шляхів щодо їх поліпшення. Також вивчаються зовнішні зв’язки підприємства, його імідж і рейтинг.

Такий підхід дозволяє провести всебічний аудит підходів до управління організацією.

Також існує окремий напрям внутрішнього контролю, що досліджує відповідність прийнятих рішень приписам закону, внутрішнім регламентом, правилами і стандартами (в тому числі і формальних завдань).

Порядок проведення

Існує певний порядок здійснення внутрішнього фінансового аудиту. Він дозволяє не тільки вивчити та проаналізувати існуючі в організації особливості функціонування, але і знайти шляхи підвищення економічної ефективності роботи компанії.

З цією метою аудитори досліджують певну документацію. В першу чергу сюди слід віднести звітність за декілька періодів. Відомості, які зазначені в ній, а також статистичної, оперативної документації, зіставляються. Досліджується правильність складання звітності, а також достовірність зазначених у ній даних. Після проведення аналізу різних фінансових показників діяльності організації робляться висновки про доцільність тих чи інших рішень, прийнятих керівництвом.

Перелік питань, які будуть досліджені в ході перевірки, стверджує ініціатор проведення внутрішнього аудиту.

Принципи перевірки

Порядок внутрішнього фінансового аудиту складається на основі певних принципів проведення цього процесу. При виконанні цих встановлених норм вдається отримати високу якість та ефективність результатів перевірки.

Першим принципом внутрішнього аудиту є позачерговість і системність. Перевірка при цьому може проводитися за планом або за необхідності. Також подібна процедура повинна бути об’єктивною. Для всіх структурних одиниць методи і вимоги повинні бути однаковими.

Важливим принципом при проведенні внутрішнього аудиту є відкритість. Одержувані при проведенні дослідження результати не можна приховувати. Це стосується і його підсумків.

Аудитори не повинні залежати від об’єкта перевірки або бути його конкурентом. Всі стадії процесу дослідження повинні бути задокументовані. Це стосується і його підсумків, а також винесення рішення.

Також важливим принципом проведення внутрішнього аудиту є запобігливість. Після виявлення в ході аналізу невідповідностей і порушень, а також їх фіксації у відповідній документації, перевіряючий вживає заходів щодо їх усунення.

Етапи перевірки

План внутрішнього фінансового аудиту включає в себе кілька етапів. Першим з них є попереднє планування. На цьому етапі аудитори збирають відомості про об’єкт перевірки, аналізують законодавчі зобов’язання і стандарти, які застосовує у своїй діяльності компанія. Також розробляються завдання майбутньої перевірки, прораховуються трудовитрати.

На другому етапі виділяються і оцінюються ризики організації, оформляється опис досліджуваного об’єкта. На основі отриманих даних розробляються завдання аудиту. Оцінюються і вивчаються ризики недосконалості контролю, який проводиться на окремих дільницях і в організації в цілому.

Далі план внутрішнього фінансового аудиту передбачає розробку програми дослідження. На цьому етапі оформлюється список головних помилок, які присутні при здійсненні діяльності об’єкта. При цьому враховується досвід попередніх аудиторських перевірок. Існуючі норми контролю ретельно вивчаються. Запобігають і виправляються можливі помилки.

Етап проведення аудиту включає в себе розподіл обов’язків між всіма аудиторами. При цьому враховується їх кваліфікація і досвід. Працівники виконують аудит за затвердженою раніше програмі.

Після проведення перевірки здійснюється оцінка результатів та їх документальне оформлення. Внутрішні аудитори складають акт про проведення дослідження. У звіті зазначаються виявлені помилки, порушення, а також оцінюється їх вплив на результати роботи компанії. Зазначаються рекомендації щодо покращення ситуації на досліджуваному об’єкті.

Хід проведення аудиту

Плановий чи позаплановий внутрішній аудит відбувається за певною схемою. В компанії проводиться попередня нарада. Його організовує керівник групи аудиторів. На цій нараді повинен бути присутнім ініціатор перевірки або власник організації, керуючі органи досліджуваних підрозділів, а також інші фахівці, причетні до процесу. На цій нараді учасники перевірки представляються один одному, встановлюються підходи до обміну інформацією між ними. Обговорюються витрати на проведення перевірки, а також строки і місце проведення дослідження.

Далі відбувається виконання внутрішнього аудиту за встановленим планом. За хід перевірки відповідає керівник групи. Виявляються різні помилки і невідповідності. Їх фіксують у відповідних документах. Протоколи та акт внутрішнього фінансового аудиту розглядаються на заключній нараді.

Після виявлення помилок і невідповідностей розробляються заходи щодо поліпшення стану діяльності об’єкта дослідження. Встановлюються конкретні строки проведення подібних дій.

Результат перевірки

Внутрішній аудит фінансових організацій і підприємств завершується при складанні висновку перевірки. Це офіційний документ, в якому чітко вказані результати проведеного дослідження на об’єкті. Акти, протоколи мають право використовувати у своїй діяльності особи, які працюють з фінансовою звітністю компанії.

У цьому висновку зазначаються відомості про об’єкт перевірки, а також проведених перевірках регістрів фінансової звітності. У ньому також присутня посилання на законодавчу базу, відповідно до якої проводилася перевірка. В акті зазначаються виявлені в ході перевірки помилки або їх відсутність. Аудитори розробляють рекомендації по усуненню виявлених невідповідностей і стримують розвиток факторів.

Висновок підписують керівник групи, а також всі вхідні в неї співробітники. Фіксується дата проведення перевірки. Після цього вносити зміни в складений документ не можна. Внутрішній аудит і фінансовий аналіз дозволяють покращити якість управління, усунути негативні чинники розвитку.

Керівники перевірених підрозділів і всього підприємства ставлять під висновком свої підписи. При цьому вони можуть вказати, що не згодні з викладеними у документі фактами, а також уточнити, з якими саме. Зауваження повинні бути обґрунтованими, підкріплюватися нормативними актами. Висновок складається у 2 примірниках.

Ефективність внутрішнього аудиту

Здійснення внутрішнього фінансового аудиту має бути об’єктивним і ефективним. Щоб це було можливим, необхідно забезпечити повне виконання усіх принципів перевірки, які були перераховані вище.

Щоб зрозуміти, наскільки ефективно і правильно було проведено внутрішній аудит, слід звернути увагу на ряд фактів. В першу чергу якісна перевірка повинна виконуватися за встановленими раніше планів. Кожен його підпункт повинен бути проведений максимально повно.

Також важливо оцінити, скільки аудиторських перевірок проводилося у встановленому періоді в організації. Після проведених досліджень аудитори повинні давати низку рекомендацій щодо покращення функціонування компанії. Ефективна перевірка дозволяє виявити негативні риси управлінської діяльності. При цьому стає можливим усунути їх і підвищити економічну ефективність, стабільність і рентабельність підприємства.

Гарантувати високу якість внутрішнього аудиту можуть професійні стандарти, етичні норми. В даний час їх розробляють в кожній великій компанії локально. Проте з часом планується поява централізованого порядку створення цих документів.

Важливі якості аудитора

Внутрішній фінансовий аудит повинен проводитися під безпосереднім керівництвом професіоналів. Такі працівники повинні володіти незалежним мисленням, не беручи на віру існуючі твердження про організацію діяльності організації, її структурних підрозділів.

Внутрішній аудитор повинен дивитися на факти об’єктивно і зі здоровим скептицизмом. Це дозволяє провести перевірку якісно. Також подібний працівник повинен абстрагуватися від особистих взаємовідносин, прислухатися до думок своєї команди і керівництва компанії. Аналітичні здібності аудитора повинні бути високими. Йому доведеться чітко висловлювати свої думки і думки. У разі потреби, співробітник або керівник групи повинні вміти відстоювати свою позицію. Нерідко виникають різні конфлікти, з яких необхідно вміти правильно виходити.

Команда досвідчених, висококваліфікованих фахівців, які володіють всіма перерахованими якостями, здатна забезпечити високу результативність перевірки.

Розглянувши, що являє собою внутрішній фінансовий аудит, його суть та етапи проведення, можна зрозуміти важливість цього процесу. Його розвиток у нашій країні перспективно і вкрай необхідно.

Comments are closed.