Людські ресурси: визначення, управління, особливості. Управління людськими ресурсами в організації

Людські ресурси являють собою потенційні можливості людини в плані трудової, розумової або фізичної діяльності.

Визначення поняття

Людські ресурси — це певна сукупність якостей і характеристик людини, яка характеризує його здатність до діяльності певного роду. Крім того, варто зазначити, що дане поняття може розглядатися в контексті окремо взятої організації, регіону чи держави в цілому.

Людські ресурси можуть бути розглянуті з кількох точок зору. Так, досить великий інтерес представляє індивідуальний потенціал окремо взятої людини. Якщо розглядати дане поняття в контексті колективу, то мова піде про соціально-психологічному аспекті. Якщо ж потрібно визначити сукупний потенціал суспільства в цілому, то говорять про соціологічному дослідженні.

Управління людськими ресурсами

Оскільки функціонування будь-якого підприємства базується на людському факторі, то з’являється об’єктивна необхідність у регулюванні цього процесу. Управління людськими ресурсами ставить своєю метою найбільш ефективне використання праці персоналу з метою отримання максимальної економічної вигоди. Цей процес заснований не тільки на вміння організувати колектив з кількісної і якісної точки зору, але також і на умінні використовувати психологічні прийоми.

Кожен менеджер повинен бути готовим до того, що керівництво персоналом — це більш складний процес, ніж управління технологічною частиною виробництва. Це пов’язано з високою ймовірністю виникнення конфліктних ситуацій як у робочих, так і з особистих питань.

Людські ресурси і персонал

Досить часто при здійсненні практичної діяльності по управлінню кадрами межа між поняттями персоналу і людських ресурсів дещо розмивається. Тим не менш, це не зовсім одне і те ж, а тому варто чітко знати різницю між ними.

Так, говорячи про кадрах, варто відзначити, що до них належать лише ті люди, які працюють на підприємстві на підставі офіційно оформлених трудових відносин. А якщо говорити про персонал, то тут мається на увазі частина працівників, що відносяться до оперативного управління, а також позаштатні співробітники.

Таке поняття, як людські ресурси, є набагато більш ємним і широким. Воно передбачає здібності і потенційні можливості людини щодо його фізичної, розумової та емоційної діяльності, які допомагають йому ефективно брати участь у виробничій діяльності.

Якщо розглядати людські ресурси і персонал з точки зору управління, то варто відзначити, що в першому випадку вирішуються глобальні довгострокові завдання, а у другому йдеться про оперативних програмах.

Планування людських ресурсів

Планування передбачає чітке визначення потреби і вартості людських ресурсів на певний момент часу. Оцінюється не лише кількість, але також і кваліфікаційні показники.

Ефективне планування наступним чином впливає на результати роботи підприємства:

 • оптимізація виробничого процесу, яка полягає у визначенні точного необхідної кількості працівників;
 • вдосконалення механізмів підбору персоналу, які дозволяють прийняти на роботу співробітників, які чітко відповідають вимогам, пропонованим організацією;
 • розробка сучасної системи навчання нових співробітників, а також підвищення кваліфікації наявних;
 • вивчення ретроспективних показників і визначення тенденцій, які дають можливість спрогнозувати майбутню кадрову ситуацію;
 • продумана політика у сфері управління кадрами дозволяє значно скоротити витрати і підвищити економічну ефективність роботи підприємства.

Ресурси як система

Оскільки управління людьми являє собою досить складну процедуру, то справедливо буде сказати про існування такого явища, як система людських ресурсів. Якщо розглядати її з точки зору організації, то можна виділити наступні основні завдання:

 • оцінка наявних ресурсів, а також планування майбутньої потреби в них;
 • вивчення ситуації на ринку праці;
 • відбір кадрів за психологічними та професійними характеристиками;
 • вжиття заходів щодо підвищення ефективності діяльності персоналу;
 • вивчення рівня життя працівників та дії, спрямовані на його поліпшення;
 • розробка нового або вдосконалення існуючого механізму мотивації і стимулювання співробітників до ефективної праці;
 • заохочення ініціативи, а також стимулювання до новаторського праці.

Управління ресурсами

Система управління людськими ресурсами ставить перед собою дві основні цілі:

 • безперервний аналіз ситуації з кадрами з метою своєчасного забезпечення ними організації;
 • створення для співробітників максимально комфортних умов, в яких вони зможуть ефективно реалізувати свій трудовий та інтелектуальний потенціал.

Для того щоб управління людськими ресурсами в організації було ефективним, необхідно дотримання ряду обов’язкових умов:

 • цілі повинні бути сформульовані чітко, а також мати реально досяжні границі;
 • аналіз роботи підприємства бути глибоким і комплексним;
 • персонал повинен бути повністю забезпечений всіма необхідними для роботи ресурсами;
 • кожен працівник повинен виконувати ті обов’язки, які відповідають рівню його кваліфікації;
 • трудовий процес необхідно здійснювати з використанням найсучасніших технологій.

Розвиток ресурсів

Людський потенціал має тенденцію до постійного зростання. Це пов’язано з тим, що з часом підприємство або організація починають вимагати все більшої віддачі від своїх співробітників. Саме тому розвиток людських ресурсів є одним з ключових питань керівництва фірми.

Одним із найскладніших періодів для будь-якого працівника є його адаптація на підприємстві. Мало того, що новачки зобов’язані ознайомитися з усіма організаційними моментами, вони також повинні зайняти певне місце в колективі і пройти через серйозний психологічний тиск. Величезне значення має також введення людини в нову посаду, а саме — ознайомлення з посадовими обов’язками.

Величезне значення в протіканні цих процесів грає політика керівництва підприємства з даних питань. Важлива також і доброзичлива атмосфера, потрібно і методичне забезпечення. Так, наприклад, великі фірми мають таку практику, як проведення лекцій та семінарів для нових кадрів, а також впровадження навчальних програм.

Проблеми людських ресурсів підприємства

Однією з найважливіших проблем, з якою стикається людський ресурс підприємства, є приділення недостатньої уваги даного питання. Тим не менш управління людьми вимагає спеціальних знань, а також навичок і механізмів. Так, перше, на що варто звернути увагу — це розвиток лідерства в колективі. Причому це має стосуватися саме робочих моментів, а не особистих взаємовідносин співробітників. На жаль, вітчизняні підприємства нерідко цим нехтують.

Ще однією важливою проблемою організацією є приділення недостатньої уваги або ж повне ігнорування необхідності управління людськими ресурсами. Проте варто розуміти, що кадри не мають здатності до саморегулювання. Повинна бути вироблена чітка політика щодо даного питання.

Однією з найбільш серйозних недоробок сучасного керівництва є розгляд організації окремо від персоналу. Так, іноді працівники виявляються не готові до змін у роботі підприємства.

Концепція управління персоналом

Дана категорія включає в себе кілька аспектів:

 • економічна складова;
 • суворе підпорядкування єдиному керівнику;
 • визначення чіткої ієрархії управління;
 • розробка норм дисципліни, а також системи заохочень та стягнень;
 • чітке визначення зони відповідальності кожного з працівників;
 • розробка організаційної культури, завдяки якій персонал відчуває єдність трудового колективу.

Найбільшою помилкою можна вважати недооцінку людської складової в роботі підприємства. Найчастіше саме це недогляд керівництва є причиною серйозні економічних проблем.

Специфіка людських ресурсів

Людські ресурси організації мають ряд особливостей, які відрізняють їх від інших ресурсів організації:

 • людям властиво емоційно і, часом, непередбачувано реагувати на ті чи інші зміни в роботі підприємства;
 • оскільки людина володіє інтелектом, то він постійно вдосконалює свої знання та навички, що повинно безперервно підкріплюватися зусиллями з боку керівництва;
 • працівники усвідомлено підходять до вибору роду своєї діяльності.

В управлінні персоналом варто керуватися принципом поваги. Також варто переймати досвід провідних зарубіжних фірм з даного питання.

Рекомендації по експлуатації людських ресурсів

Для того щоб використання людських ресурсів на підприємстві було ефективним, менеджери повинні керуватися низкою рекомендацій у своїй діяльності:

 • найкращою мотивацією для співробітників стане наочна демонстрація кар’єрного зростання вищого керівництва (персонал повинен ставити перед собою конкретні цілі і усвідомлювати реальність їх досягнення);
 • одним з найважливіших аспектів є оплата праці (навіть у найважчі та кризові періоди працівники повинні одержувати обумовлену суму, усвідомлювати свою цінність для організації);
 • співробітники повинні досконально знати вичерпну інформацію про своєму підприємстві, а також механізм отримання прибутку (знання працівників не повинні обмежуватися вузьким колом їх обов’язків);
 • у спілкуванні з кожним із співробітників варто керуватися повагою, адже кожен з них має можливість піти в іншу організацію.

Роль людських ресурсів повинна чітко усвідомлюватися на всіх рівнях. Це один з найбільш важливих елементів функціонування не тільки окремо взятого підприємства, але й держави в цілому. Людина — це найвища цінність, а найбільший інтерес в економічному плані представляють його здібності та інтелект.

Comments are closed.