Комбінування виробництва. Типові форми і показники рівня

Комбінування виробництва стало важливою складовою розвитку економіки. Його ефективність була доведена в умовах найбільших стратегічних підприємств. Які існують форми комбінування, а також його рівні, буде розглянуто далі.

Поняття та ознаки

Комбінування являє собою одну з форм організації виробничого процесу. Вона передбачає проводити поєднання різних галузей і підприємств у однієї великої організації. Такий підхід має масу достоїнств. Головним з них є спрощення зв’язків між пов’язаними в технологічному ланцюжку виробництвами. Це дозволяє підвищити рентабельність і доходність організації.

Сутність комбінування виробництва виражається у ряді характерних ознак. До них відноситься наявність економічних, технологічних зв’язків між структурними елементами організації. Продуктивність є пропорційною у рамках підприємства на всіх пов’язаних виробництвах. Перехід від одного процесу до іншого відбувається безперервно.

Всі частини комбінату повинні знаходитися на одній території, сполучаючись між собою по мережі комунікацій. Також повинна бути єдиною система енергетики. Допоміжні та обслуговуючі служби є на комбінаті загальними для всіх структурних підрозділів. Комбінат має бути економічно доцільним об’єднанням.

Технічне та економічне єдність

Одним з яскравих прикладів поданої форми організації може служити металургійний комбінат, підприємство з виробництва хлібобулочних виробів і т. д. Між усіма структурними одиницями, які входять до їх складу, існує техніко-економічна єдність. Воно проявляється в загальних для всіх виробництв і технологічних циклів показниках якості, номенклатури і об’єму випуску продукції. При цьому готові вироби однією складовою одиниці можуть служити сировиною, паливом для іншої. Відходи виробництва при цьому скорочуються до мінімуму або зовсім відсутні.

Така координація здійснюється завдяки єдиної управлінської мережі. При цьому керівництво кожного відділу володіє самостійністю і підвищеним рівнем відповідальності.

Проте не вважаються комбінатами об’єднання підприємств, які розташовані на різних територіях або мають виробничі цикли, які не проходять послідовно від обробки сировини до створення готових товарів. Також подібні організації не переробляють відходи суміжних виробництв.

Передумови розвитку

Типовими комбінатами є, наприклад, ткацька фабрика, металургійне виробництво. Такі організації присутні у хімічній галузі. Структура таких підприємств не відрізняється складністю.

Передумовами до створення комбінатів служать концентрація і спеціалізація. Також велике значення при розвитку цієї форми організації виробництва має науково-технічний прогрес. Підрозділи, які входять до складу комбінату, є великими виробництвами, що спеціалізуються на випуску певного типу продукції.

Наукові розробки сприяють повній, вигідною з економічної точки зору переробки відходів суміжних виробництв. З сировини повніше вилучаються корисні компоненти. Тому виходить використовувати матеріали, напівфабрикати комплексно. Це в значній мірі вирішує проблеми екології.

Форми

Характер виробництва та його технологія, а також особливості поєднання та зв’язків всередині організації сприяють розвитку трьох основних форм комбінування. Першою з них є послідовна переробка вихідної сировини. Наприклад, ткацька фабрика здійснює процес виготовлення ниток з бавовни, льону або вовни. Це є її готовою продукцією.

Другою формою комбінування виступає виготовлення певних типів продукції з відходів інших спільних виробництв. Це є вигідним як з економічної, так і санітарно-гігієнічної точки зору. Відходи виробництва при цьому максимально повно переробляються всередині комбінату. Екологічна ситуація в регіоні при цьому значно поліпшується.

Третьою формою комбінування є комплексна вироблення з кінцевої продукції одних технологічних циклів інших готових до споживання виробів. Наприклад, з ниток створюють матеріал. З нього швейна фабрика виготовляє одяг. На багатьох комбінатах можуть поєднуватися кілька форм.

Види

Комбінування виробництва, види якого сьогодні застосовуються на виробництві, може бути вертикальним, горизонтальним або змішаним. У першому випадку сировина послідовно переробляється в напівфабрикати, а потім у готову продукцію. При горизонтальному комбінуванні процес виробництва виконується комплексно. Змішаний вид представленої організації передбачає послідовне виготовлення одного виду сировини. Потім утворилися в ході таких технологічних циклів відходів створюються додаткові вироби.

При цьому комбінування може створюватися при спільній роботі різнорідних виробництв, а також сезонних підприємств, які не збігаються в часі. Поширеною є практика створення комбінатів з промислових і сільськогосподарських виробництв.

Рівень розвитку

Для різних підприємств існує певний рівень комбінування виробництва. Щоб оцінити розвиток цієї форми організації, застосовується система показників. Для цього проводиться розрахунок частки продукції, яка була виготовлена шляхом спільної роботи входять до складу компанії підрозділів. Також оцінюється рівень вилучення корисних матеріалів з первинно видобутої сировини.

В систему розрахунків також відносять підрахунок кількості побічної продукції, яка була випущена процесів шляхом комбінування. Важливо також розглядати кількість стадій технологічних процесів, структурних одиниць організації.

При оцінці рівня комбінування розглядаються показники вартості та кількості продукції, яка була отримана з одиниці сировини, що переробляється іншими підприємствами компанії.

Також може застосовуватися ряд коефіцієнтів. Наприклад, це може бути відношення валового обороту і валової продукції. Так розраховується коефіцієнт комбінування.

Особливості системи показників

Показники комбінування виробництва не можуть бути єдиними для всіх галузей народного господарювання. Вони не здатні адекватно охарактеризувати рівень представленої форми організації. Тому для різних напрямків діяльності людини існують спеціальні показники. Вони здатні враховувати специфіку кожного виробництва. Їх розробляють на основі особливостей виробничих циклів.

При цьому слід врахувати, що всі загальні і спеціальні показники мають свої переваги і недоліки. Якщо при оцінці рівня комбінування застосовуються натуральні величини, вдається досить точно визначити ступінь розвитку цієї форми організації. При цьому не вийде зіставити подібні показники у різних галузях.

Однак, застосовуючи сукупність загальних і спеціальних, відносних і абсолютних показників, виходить точно визначити ступінь концентрації в конкретно взятої компанії.

Економічна ефективність

Комбінування володіє високою економічною ефективністю. Це досягається завдяки раціональному використанню наявних засобів виробництва.

Така форма організації має масу переваг. Розширюється сировинна промислова база і скорочується тривалість технологічних циклів. На рівні планування економічної діяльності країни комбінування сприяє скороченню інвестування у видобувну промисловість. Ці кошти спрямовуються на розвиток інших галузей.

Процес комбінування дозволяє компанії знизити транспортні витрати на одиницю продукції, а також матеріаломісткість. Збільшується ефективність використання обладнання, основних фондів. Виробництво стає чистішим, завдає менше шкоди навколишньому середовищу. При розвитку комбінування підвищується і рівень концентрації. Підприємство за рахунок нарощування потужностей може знизити свої витрати на виготовлення продукції.

Видобувні галузі та енергетика

Всі галузі, в яких вдаються до комбінування, умовно можна розділити на групи. Це видобувні та енергетичні, переробні підприємства. В останній категорії окремо розглядають галузі на основі хімічної і механічної переробки.

Комбінування у видобувній галузі реалізується на основі видобутку, а потім збагачення вихідної сировини. Такі виробництва найчастіше поєднуються з обробними підприємствами. Наприклад, металургійний комбінат включає в себе рудники і гірничо-збагачувальні виробництва, а шахти співпрацюють з коксохімічним заводом.

В енергетичній промисловості комбінування здійснюється на хімічних підприємствах. Це дозволяє перед спалюванням витягувати з вихідної сировини різні компоненти для інших виробництв.

Обробні галузі

Комбінування виробництва найбільш часто зустрічається в галузях з хімічною обробкою. У цій сфері для розвитку цієї форми концентрації створені всі умови. До таких галузей належать кольорова і чорна металургія, хімічні, деревообробні, харчові виробництва.

При механічній обробці сировини також може застосовуватися комбінування. Однак в цьому напрямку воно менш розвинене. Основними галузями в даній сфері є легка промисловість і машинобудування. В цих галузях народного господарства в силу певних особливостей виробництва можливості для комбінування обмежені.

Доцільність комбінування

Комбінування виробництва є доцільним, якщо при такій формі організації зменшується кількість загальних і капітальних витрат і підвищуються показники рентабельності. При цьому собівартість продукції знижується, а продуктивність праці збільшується. Комбінування дозволяє знизити при здійсненні технологічних циклів енергетичні, матеріальні витрати.

Безперервність виробничих процесів, а також раціональне використання знарядь праці веде до підвищення економічної доцільності роботи компанії. Комбінування виробництва сприяє підвищенню продуктивності праці. При цьому потрібно підвищений контроль у всіх структурних підрозділах. В такому разі представлена форма організації суспільної праці буде ефективною.

Comments are closed.